Kenzico Magnet Double End

Kenzico Magnet Double End
Kenzico Magnetic is used with the Cats Eye Gel Polish range.